Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекти на учебни програми по учебния предмет религия:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: kosta.kostov@mon.bg

до 18.05.2018 включително

Проекти на учебни програми за ХI и за ХII клас (общообразователна подготовка) по учебни предмети, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: s.pochekanska@mon.bg

до 18.05.2018 включително

Проект на РМС за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: g.getov@mon.bg

до 14.05.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредбата могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: s.atanasov@mon.bg

до 11.05.2018 включително

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: e.trichkova@mon.bg

до 08.05.2018 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 9.05.2000 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „международно сътрудничество“ на e-mail: m.slavova@mon.bg

до 04.05.2018 включително

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Проект на Заповед за откриване на Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  m.nesheva@mon.bg

до 30.04.2018 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: a.tringov@mon.bg

до 30.04.2018 включително

Проект на типов учебен план по специалност 5820403 „Сухо строителство”, направление 582 "Строителство"

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg

до 23.04.2018 включително

Проект на РМС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: g.drenovska@mon.bg

до 20.04.2018 включително

Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: valeri@mon.bg

до 19.04.2018 включително

Типови учебни планове от професионално направление код 581 и код 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg

до 16.04.2018 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани на e-mail: info@buct.org

до 16.04.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018-2021 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: t.petkova@mon.bg

до 06.04.2018 включително

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка за професиите и специалностите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция  „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg

до 06.04.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: pms_bnu@mon.bg

до 26.03.2018 включително

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и профил “Природни науки”

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Проект на национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол" на e-mail: e.trichkova@mon.bg

до 05.03.2018 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: d.kotseva@mon.bg

до 28.02.2018 включително