Съдържание

Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017

Цел на консултацията
Да се съберат предложения и коментари относно ревизията на настоящата Препоръка за ключови компетентности за учене през целия живот. Консултацията има за цел да събере информация по следните теми:

 • Силни и слаби страни в използването на Рамката за ключови компетентности от 2006 г.;
 • Приоритетните области, в които са необходими промени с оглед  да отговори на настоящите и бъдещите потребности на образованието и обучението;
 • Инструменти и процеси за подпомагане развитието на ключовите компетентности за всички.

Области на политиката
Образование и обучение.

Въпросник
Въпросникът се състои от 27 въпроса, разделени в две части. Въпросникът е достъпен само на английски език.
•    Вижте въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KeyCompetencesReview2017

Как да изпратите вашите коментари и предложения
Можете да попълните въпросника чрез онлайн платформа. Също така можете да качите и изпратите в онлайн платформата позиция относно преразглеждането на Препоръката за ключови компетентности (максимум 2 страници).

Отговорите на въпросника, заедно с данните на попълващия ще бъдат разпространени в интернет пространството, освен ако не възразявате личните Ви данни да бъдат публикувани. В този случай е предвидено публикуването на въпросника в анонимна форма. Можете да се запознаете с декларацията за поверителност на следния адрес: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/key-competences-consultation-2017-privacy-statement_en.pdf.

Информация относно защита на личните данни можете да откриете тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.  

Координати за връзка

 • Отговорна служба: Генерална дирекция “Образование и култура“
 • Ел. адрес: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu
 • Пощенски адрес:
  European Commission
  Directorate General for Education and Culture
  J70 05/022
  B-1049 Brussels
  Belgium

Следващи стъпки
След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Резултатите от това допитване ще бъдат включени в прегледа на Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам