Съдържание

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017 - 2030 г.

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  2014-2020 г. И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020 Г.)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2014–2020 година

СТРАТЕГИЯ за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕЛИ И отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001. Проектът се реализира съвместно от МОН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам