Съдържание

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

(Одобрена с ПМС № 103 от 10.05.2003 г., обн. - ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.; в сила от 20.05.2003 г.; изм., бр. 79 от 06.10.2009 г.; доп., бр. 48 от 31.05.2013 г., в сила от 01.06.2013 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., в сила от 26.07.2016 г.)

Раздел I
Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище

Чл. 1.
(1) За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частна детска градина се събира такса 100 лв.
(2) За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частно училище се събира такса, както следва:

1. за начално училище, прогимназиално училище, основно училище, гимназия, профилирана гимназия и средно общообразователно училище - 200 лв.;
2. за професионална гимназия, професионално училище, професионален колеж след завършено средно образование, спортно училище, училище по изкуствата и специално училище - 300 лв.

Чл. 2.
(1) За издаване на разрешение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище и промени в него се събира такса 30 лв.
(2) За приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище на лица по чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за народната просвета и промени в него се събира такса 10 лв.

Раздел II
Такси за оценяване на познавателна книжка, учебник и учебен комплект

(Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., в сила от 26.07.2016 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., в сила от 26.07.2016 г.)
(1) За разглеждане на заявление за оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект се събира такса в размер 10 лв.
(2) За извършване на оценка на познавателна книжка или на учебник за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се събира такса в размер 600 лв.
(3) За извършване на оценка на учебен комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се събира такса в размер 975 лв.

Раздел III
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 4.
(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 10 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 25 лв.

Раздел IV (Нов - ДВ, бр. 48 от 2013 г., в сила от 01.06.2013 г.)
Такси за издаване на удостоверение APOSTILLE

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2013 г., в сила от 1.06.2013 г., изм., бр. 62 от 2013 г. , в сила от 3.07.2013 г.)
За издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се събира такса 15 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2013 г., в сила от 1.06.2013 г.) Тарифата се одобрява на основание § 6а от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

 

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
I BAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам