Съдържание

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

От 7 април 2009 г. заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се подават в Националния център за информация и документация:

София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 от 09.00 до 17.30 часа, без прекъсване всеки работен ден.

С ПМС № 63 от 20.03.2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г.) е изменена и допълнена Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.). 

Съгласно промяната в чл.7, ал.1 от Наредбата дейностите, свързани с признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, се извършват от Националния център за информация и документация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

За допълнителна информация: тел. 02/817 38 49 и  02/817 38 59,  kap@nacid.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам