Съдържание

Инспекторат

Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра при осъществяването на дейността на министерството, неговите териториални звена и второстепенните разпоредители с бюджет и е на пряко подчинение на министъра.

Инспекторатът:

  1. анализира ефективността на дейността на администрацията;
  2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа в администрацията;
  3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
  4. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
  5. осъществява дейности по превенция и борба с корупцията и избягване конфликт на интереси;
  6. проверява спазването на трудовото и уреждащото държавната служба законодателство;
  7. контролира спазването на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и извършва проверки за установяване на конфликт на интереси;
  8. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Инспекторатът извършва проверка въз основа на заповед на министъра. За резултатите от проверката се изготвя доклад, който се представя на министъра.

Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, и върху териториалните звена на министерството.

Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред министъра.

ИНСПЕКТОРАТ

Лъчезар Станоев

ръководител на инспекторат

тел: 02 9217 560
e-mail: l.stanoev@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам