Съдържание

МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
17 април 2014 г.

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.

Концепциите следва да се представят в приложения формуляр, на български и на английски език, в срок до 30.05.2014 г. на хартиен носител в Дирекция „Наука“ – МОН, както и в електронен вариант, във формат Excel, на електронна пощa: ceel@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам