Съдържание

Проекти на работни програми 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“

ПРОЕКТИТЕ НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ 2014-2015 Г. ЗА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ОНЛАЙН

Проектите на работни програми 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ вече са достъпни онлайн. Тези документи се оповестяват публично малко преди процеса на приемане на работните програми, за да предоставят на потенциалните участници очакваните основни линии на работните програми 2014-2015 г. Те са работни документи, които не са одобрени от Комисията, и тяхното съдържание по никакъв начин не предопределя окончателното решение на Комисията.

Високи постижения в науката

 • Бъдещи и нововъзникващи технологии
 • Мерки „Мария Склодовска-Кюри“
 • Европейски научноизследователски инфраструктури (включително електронни инфраструктури)

Водещи позиции в промишлеността

 • Лидерство в базови и промишлени технологии
  • Въведение в LEITs
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Нанотехнологии, авангардни материали, производство и преработка, биотехнологии
 • Достъп до рисково финансиране
 • Иновации в МСП

Обществени предизвикателства

 • Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
 • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика
 • Безопасна, чиста и ефективна енергия
 • Интелигентен, зелен и интегриран транспорт
 • Действия за климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровини
 • Европа в един променящ се свят - приобщаващи, иновативни и отразяващи Общества
 • Сигурни общества - защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието
Наука от и за обществото
Комуникация и разпространение
Работна програма - Европейски съвет за научни изследвания
Работна програма – Евратом

За повече информация: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам