Съдържание

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката отправя покана за участие в конкурси

Конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“

Целта на процедурата е да стимулира и подпомогне разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани български научни периодични издания. Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика – 2016 г. е 350 000 лева. Индивидуалните проекти по процедурата ще бъдат финансирани със сумата от 4 000 до 7 000 лв. В процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Допустими по тази процедура са само кандидати, които издават българска научна периодика, която е рецензирана, с документирана редакционна политика и международна редакционна колегия, с редовен график на публикуване и поне тригодишна история.

Проектните предложения се представят до 17:00 часа на 29.10.2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“: http://www.fni.bg.

„Конкурси за проекти за програми за двустранно сътрудничество – 2016 г.“

Конкурс за двустранно сътрудничество България-Русия

Крайна дата за подаване на проектни предложения: 15.11.2016 г.
Общ бюджет: 250 000 лв.
Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 25 000 лв.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Съвместен конкурс с Университетската агенция на франкофонията

Крайна дата за подаване на проектни предложения: 15.11.2016 г.
Общ бюджет: 60 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Конкретните условия, допустимите кандидати и дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Общите насоки за конкурсите за двустранно сътрудничество и в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на съответния конкурс на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“: http://www.fni.bg.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам