Съдържание

Проекти на документи

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: d.lyubenova@mon.bg и m.milanova@mon.bg до 13 октомври 2017 г. включително.

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проекти на типови учебни планове за професия

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 27.09.2017 г. включително.

Проекти на адаптирани учебни програми за V – VII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите  могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: a.petrov@mon.bg до 25 септември 2017 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: b.borcheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: m.nesheva@mon.bg  до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 21 септември 2017 г. включително.

Проект на Националния календар за изяви по интереси

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail: n.tomova@mon.bg и Tihozar.Krastev@mon.bg до 18 септември 2017 г. (включително).

Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: competition@mon.bg  до 13.09.2017 г. включително.

Проект на Заповед

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28 август 2017 г. включително.

Проект на Решение за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Проект на Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист”

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg, e.pushnikova@mon.bg до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail: n.tomova@mon.bg до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 7 септември 2017 г. (включително).

Проект на Учебна програма за отраслова професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по Бизнес-комуникация

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект та учебна програма по техническо чертане

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 07.09.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план

Проект на типов учебен план за придобиване на специализирана подготовка по специализираните учебни предмети за религиозно обучение по ислям в духовните училища

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: kosta.kostov@mon.bg  до 04.09.2017 г. включително.

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проекти на учебни планове

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 01.09.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg 2.09.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 31.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за професия код 582010 "Строителен техник"

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 30.08.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 30.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми от професионално направление код 582 “Строителство“

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проектa на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол" на е-mail: e.trichkova@mon.bg, l.damyanova@mon.bg и k.nikova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г.

Проект на Наредба за регистъра на професионалните колежи

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: i.taneva@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: a.tringov@mon.bg  и k.alexandrova@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Проект на типов учебен план

Бележки, становища и предложения по проектa да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение на е-mail: r.ilieva@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение на е-mail: r.ilieva@mon.bg до 28.08.2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.rangelova@mon.bg  до 23.08.2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Проект на учебен план за направление код 345 „Администрация и управление“

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 25.08.2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: egrigorova@mon.bg  до 24.08.2017 г. включително.

Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по учебните програми да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 24.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по корейски език

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.antova@mon.bg  до 24.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по китайски език

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.antova@mon.bg  до 24.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по арабски език

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: r.antova@mon.bg  до 24.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg до 24.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по японски език

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: v.popova@mon.bg  до 24.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни планове и типови учебни планове

Проекти на учебни планове и типови учебни планове от професионално направление код 525 "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства":

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: galya.gancheva@mon.bg до 23.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове и типови учебни планове от професионално направление код 840 "Транспортни услуги":

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: galya.gancheva@mon.bg до 23.08.2017 г. включително.

Проект на учебeн план за професионално образование за дуална система

Проект на Постановление

Проект на Постановление за откриване на Технически колеж – Казанлък

Проекти на учебни планове и типови учебни планове

Проекти на учебни планове и типови учебни планове

Проекти на учебни планове и типови учебни планове

Проекти на учебни планове

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани в дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: galya.gancheva@mon.bg до 20.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите  да бъдат изпращани да дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 21.08.2017 г. включително

Проект на учебен план за професионално образование за дуална система на обучение

Проект на учебни програми за първи гимназиален етап за професия код 581010 "Геодезист"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg  до 20.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение по професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение с прием след завършен VIII клас

Бележки, коментари и препоръки да бъдат изпращани  до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 20.08.2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25.03.2016 г.

Проекти на учебни планове

Проекти на учебни планове по професия код 544010 „Минен техник“ от професионално направление код 544010 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми"

Бележки, коментари и препоръки да бъдат изпращани  до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 20.08.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план

Проект на типов учебен план

Бележки, коментари и препоръки да бъдат изпращани  до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 20.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: programi_BNU@mon.bg до 19.08.2017 г.

Проект на типове учебни планове по професия код 521050 „Техник на прецизна техника“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 19.08.2017 г. включително.

Проект на програма по Деловодство за професионално направление код 346 Секретарски и административни офис дейности

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 19.08.2017 г. включително.

Проект на учебни планове по професия код 521030 „Машинен оператор“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 19.08.2017 г. включително.

Проект на учебни програми за първи гимназиален етап за професия код 581010 "Геодезист"

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg до 19.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма за направление код 482 "Икономическа информатика":Учебна програма по Бизнес Комуникация – практика

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 18.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по Икономика - теория за 10 клас за всички професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 18.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за направление код 482 "Приложна информатика"

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 18.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за направление код 346 "Секретарски и административни офис дейности": Бизнес-Комуникация - теория, Делова Кореспонденция – теория и практика и Компютърен машинопис и текстообработка – практика

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 18.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за професионални направления 621,622 и 623

Проект на типов учебен план по специалност код 5211401 „Мехатроника“, професия код 521140 „Мехатроника от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 17.08.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план по специалност код 5210702 „Металургия на цветните метали“, професия код 521070 „Техник – металург“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 17.08.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план по специалност код 5210201 „Художествени изделия от метал“, професия код 521020 „Техник – приложник“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 17.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“, професия код 521010 „Машинен техник“

Проект на учебен план по специалност код 2150301 „Бижутерия“, професия код 215030 „Бижутер“ от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 17.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми по иврит като чужд език за І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас за избираемите учебни часове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 14.08.2017 г. включително.

проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проекти на учебни програми за професионални гимназии с икономически специалности

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: a.popov@mon.bg до 14.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове по специалности от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Проекти на учебни програми за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: i.taneva@mon.bg до 11.08.2017 г. включително.

типови учебни планове от професионално направление код 345 "Администрация и управление":

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 10.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 10.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

Проект на учебни програми от професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: pivanova@mon.bg до 09.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: i.taneva@mon.bg до 09.08.2017 г. включително.

типови учебни планове от професионално направление код 346 "Секретарски и административни офис дейности":

типови учебни планове от професионално направление код 482 "Приложна информатика":

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Професия код 524020 „Биотехнолог“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg  до 09.08.2017 г. включително.

Професия код 524040 „Лаборант“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg  до 09.08.2017 г. включително.

Професия код 524060 „Химик-оператор“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg  до 09.08.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план от професионално направление 851 „Технологии за опазване на околната среда“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg  до 09.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професия код 524010 „Химик-технолог“ от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проекти на учебни програми за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение

Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение с прием след завършен VIII клас:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни и типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни и типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 342 "Маркетинг и реклама"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 344 „Счетоводство и данъчно облагане“

Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 343 "Финанси, банково и застрахователно дело"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 07.08.2017 г. включително.

Проект на Решение за изменение на Решение № 216 на МС

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg до 7 август 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 622 „Градинарство (Паркове и градини)”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование 

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование

Проекти на учебни планове за професионално образование 
 

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg до 04.08.2017 г. включително.

Проект на учебна програма по румънски език за постигане на ниво В1.1

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 04.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 03.08.2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 03.08.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 623 „Горско стопанство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 03.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 03.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

Проекти на типови учебни планове за специалностите на професии от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 02.08.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 623 „Горско стопанство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:  f.todorova@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail:  f.todorova@mon.bg  до 02.08.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми по професии от професионално направление код 726 „Терапия и рехабилитация“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 31.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни програми за професионално образование за обучение чрез работа

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 31 юли 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове и учебни програми по професии от професионално направление код 861 „Сигурност“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 812 „Пътувания туризъм и свободно време“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове по професии от професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за проф.направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проект на типов учебен план за профeсионално направление 582 "Строител", професия 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, код 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

Проекти на учебни планове за професионално образование код 522 „Електротехника и енергетика”, професия код 522020 „Електромонтьор” за:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: r.kostadinova@mon.bg  до 28.07.2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на МС

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 582 "Строителство"

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 582 "Строителство":

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 27.07.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове за професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 27.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професионални направления 213 и 214

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.gateva@mon.bg  до 27.07.2017 г. включително.

Проект на типови учебни планове

Проект на типови учебни планове за професионално направление код 582 "Строителство":

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: pivanova@mon.bg  до 26.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и учебни прогроми

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 23.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Проекти на учебни програми

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg  до 17 юли 2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и програми

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 17 юли 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове  и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 17 юли 2017 г. (включително).

Проекти на учебни планове за професионално образование

ПРОЕКТИ на учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: f.todorova@mon.bg до 15 юли 2017 г. (включително).

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни програми

ПРОЕКТ на Учебен план

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 14.07.2017 г. (включително).

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам