Съдържание

Проект

Проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“

 

На 15.10.2014 г. Министерство на образованието и науката подписа договор по Оперативна програма „Административен капацитет" за изпълнение на проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ с продължителност 12 месеца.  Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет" и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на проекта:

- да се създаде общо портфолио на ученика, даващо информация за неговия статус, квалификация и образователни постижения,  като се обезпечи и информационен обмен с външни лица и организации;

- въвеждане на нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ и свързването му с централните системи на електронното управление;

- намаляване на административната тежест, подобряване обслужването на гражданите и бизнеса от страна на МОН като исканата от различни частни, държавни и общински институции информация ще се предоставя служебно по електронен път;

- намаляване  времето за предоставяне на информация за статуса на всеки ученик и броя на изискваните документи от администрациите, касаещи статуса на ученика, неговата квалификация и образование и намаляване значително на необходимостта от хартиени удостоверения.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам