Съдържание

ПРОЕКТ „НАУКА И БИЗНЕС” - АРХИВ на КОНКУРСИ

На 27 и 28 юни в Русенския университет се проведе ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”. Школата се организира в рамките на проекта "Наука и бизнес" на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Повече информация

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

 

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

 

Във връзка с обявените резултати от седмата конкурсна процедура за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”, е допустимо представянето на статията с цел публикуване, само на една научна конференция. Статията трябва да бъде представена от първия автор, бенефициент по договора.

Договорът за финансиране се представя в четири екземпляра с оригинални подписи и печати на всеки.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на членове на комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 25 ноември 2011 г.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам