Съдържание

Гражданско образование и гражданска активност на учениците - ICCS 2009

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2009

На 29 юни 2010 г. Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) официално обяви резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS).

Изследването има за цел да проучи до каква степен образователните системи в държавите, които участват в проекта, подготвят своите ученици за ролята им на самостоятелни и отговорни граждани и доколко общата концепция за гражданското образование, учебните програми и методите на преподаване, както и квалификацията на учителите съответстват на потребностите на съвременните общества и допринасят за постигането на целите на гражданското образование. Изследователската концепция се основава на разбирането, че за да изпълни ролята си на гражданин младият човек трябва да притежава определени познания, умения, убеждения, нагласи, ценности, както и мотивация за активно гражданско поведение.

В България изследването се провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО) към Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). В него участваха 3257 осмокласници и 1850 учители от 158 училища в страната.

Резултатите на учениците са представени в тристепенна скàла със средна стойност за всички участници в изследването от 500 точки и стандартно отклонение 100 точки.
С най-високи постижения са учениците от Финландия (576 точки), Дания (576 точки), Република Корея (565 точки) и Китайски Тайбей (559 точки). Почти половината от учениците от тези държави са с резултати на третото, най-високо, равнище, от скàлата.

Средният резултат на българските осмокласници, които са участвали в изследването, е 466 точки при среден резултат за държавите от ICCS – 500 точки.

В изследването за страните от Европейския съюз има специлан европейски модул. Средният резултат на българските ученици от Европейския модул е 496 точки, т.е.  значително по-висок от общия им среден резултат от 466 точки и се доближава до средното за държавите от ICCS (500 точки).

Изследването проучва и възприятията, нагласите и ценностите на учениците и учителите в областта на гражданското образование.

 
Целия доклад с резултатите от изследването може да намерите на www.ckoko.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам