Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-5395/10.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 2 години придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството или инвестиционната дейност или
  • минимален ранг - IV младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • Компютърни умения;
  • Oбласт на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 23.10.2017 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса   –  електронната  страница на Министерството на образованието и науката..

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” е да изготвя анализи, доклади, отчети и становища, обработва документи, поддържа регистри и база данни. Изпълнява бюджета за капиталови разходи на база утвърдените поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството, като организира възлагането на предвидените дейности и извършва контрол по документи на разпределените му обекти, след проведени процедури по ЗОП. Участие в подготовката на процедури по ЗОП, насочени към инвестиционния процес и в комисиите за провеждането им. Участие при подготовката на задания за проектиране и при приемане на готови инвестиционни проекти и комплексни доклади  за съответствие на проектите за обекти с национално финансиране.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността - до 855.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчитат нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам