Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-5278/25.09.2017г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Лиана Миладинова Миладинова
 2. Мариян Лъчезаров Стоянов
 3. Албена Георгиева Димитрова
 4. Роксана Димитрова Рангелова
 5. Христина Василева Оцетова
 6. Ирена Илкова Вълчева
 7. Ралица Димитрова Стефанова
 8. Елена Любчова Динева-Каменова
 9. Нели Георгиева Арабаджиева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 24.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета , наричан по-нататък „Регламент  № 966/2012“  или  Финансов регламент;
 • Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 ;
 • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък  „Регламент (ЕС) № 1303/2013“ и  Регламент за общоприложимите разпоредби;
 • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета
 • Закон за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • ПМС №160/01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • ПМС №162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите на ЕСИФ за периода 2014-2020;
 • ПМС №57/28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел “ Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката:

1.    Валентина Йорданова Илиева
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит в счетоводство или финансова отчетност и контрол или финансово планиране, свързани с управлението на програми и проекти, финансирани с европейски средства или минимален ранг - III младши.

2.    Натали Даринова Вълчева
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит в счетоводство или финансова отчетност и контрол или финансово планиране, свързани с управлението на програми и проекти, финансирани с европейски средства или минимален ранг - III младши.

3.    Десислава Славова Николова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит в счетоводство или финансова отчетност и контрол или финансово планиране, свързани с управлението на програми и проекти, финансирани с европейски средства или минимален ранг - III младши.

4. Геновева Кирчова Личкова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията и не отговарят на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам