Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-5285/25.09.2017г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до участие в конкурсна процедура:

 1. Антон Симеонов Хаджикосев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 24.10.2017 г. от 10:00 часа в  сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета , наричан по-нататък „Регламент  № 966/2012“  или  Финансов регламент;
 • Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 ;
 • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък  „Регламент (ЕС) № 1303/2013“ и  Регламент за общоприложимите разпоредби;
 • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета
 • Закон за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
 • Административно-процесуален кодекс;
 • Граждански процесуален кодекс;
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • ПМС №160/01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • ПМС №162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите на ЕСИФ за периода 2014-2020;
 • ПМС №57/28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел “ Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката:

1.    Петя  Начева Станчева-Герова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години юридически стаж, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с управлението и контрола на европейски или донорски програми и/или опит в дейности, свързани с изпълнението или контрола на обществени поръчки и/или опит в изпълнението на проекти, финансирани по международни програми или минимален ранг - III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам