Съдържание

З А П О В Е Д
№ РД09-5332 от 05.10.2017 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Ямбол. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността.)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4;
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“, присъдена професионална квалификация „юрист“ и придобита юридическа правоспособност;
 • минимален професионален опит – 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност
 • минимален ранг –ІV младши;

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Компютърна грамотност и работа с MS Office.

2. Начин на провеждане на подбора:
- по документи;
- събеседване.
3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“, присъдена професионална квалификация „юрист“ и придобита юридическа правоспособност
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Сертификати и други документи по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 06.10.2017 г. до 16.10.2017 г. вкл.;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в Регионалното управление на образованието – Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 6, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа;    

За контакт: Димитринка Георгиева – главен специалист-човешки ресурси в РУО - Ямбол, тел. 046 68 53 13.

5. Кратко описание на длъжността:

Главният юрисконсулт в регионалното управление на образованието изготвя правни становища, оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РУО, осъществява процесуално представителство пред съда по пълномощие на началника на РУО или на министъра на образованието и науката.

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1160 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката и на Регионалното управление на образованието - Ямбол.
8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам