Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „старши експерт” в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-5276/ 25.09.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Радосвета Кирилова Димитрова
 2. Юлия Иванова Караиванова
 3. Димитър Савов Овчаров
 4. Храбрина Любомирова Табакова
 5. Велина Николаева Парушкова
 6. Борислав Иванов Мирков
 7. Весела Николаева Илчева
 8. Димитър Божков Лилов
 9. Десислава Атанасова Ушева
 10. Евгения Цветанова Борисова
 11. Роксана Димитрова Рангелова
 12. Христина Василева Оцетова

2.  Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Галина Николова Горанова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг ІV младши

2. Вероника Божидарова Костадинова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг ІV младши

3. Петя Начева Станчева - Герова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг ІV младши

4. Радостина Христова Йосифова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг ІV младши

Комисията реши тестът да се проведе на 12.10.2017 г. от 09:00 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5, етаж 5, Заседателна зала. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година;
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г.;
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година.
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;
 • Споразумение за партньорство;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Закон за държавните помощи;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи;
 • ПМС 162 от 05.07.2016 г.;
 • ПМС 161 от 04.07.2016 г.; 
 • ПМС № 189 от 28.07.2016 г.;
 • Наредба №4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам