Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „ст. експерт по информационно осигуряване”, ОТДЕЛ „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО - Шумен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-5121/07.09.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Емилия Георгиева Николова
  2. Юлиян Димитров Тодоров

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06.10.2017 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала 3 на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

  • Закон за държавния служител
  • Закон за предучилищното и училищното образование
  • Правилник за устройството и дейността на регионалните управления на образованието
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
  • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
  • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „ст. експерт по информационно осигуряване”, ОТДЕЛ „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО - Шумен

1.  Сатеник Артюн Ервант
Основание за недопускане
Не е спазено изискването за минимален професионален опит или минимален ранг V младши съгласно чл. 20, ал. 2 от НПКДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам