Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт”, „отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-4855/04.09.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Красимира Лозева Братанова
 2. Камелия Любомирова Александрова
 3. Светлана Николаева Костова
 4. Теодора Ангелова Стоева
 5. Райна Георгиева Стоицова
 6. Тодор Василев Тренев
 7. Росица Вълкова Драганова
 8. Петя Начева Станчева – Герова
 9. Христо Валентинов Менков
 10. Ралица Валериева Бандерова – Славева
 11. Костадинка Бойкова Манова
 12. Светослав Калоянов Христов
 13. Лилия Светославова Йединак
 14. Владислав Неделчов Наков
 15. Борислава Александрова Дамянова
 16. Елица Боянова Георгиева
 17. Свилена Георгиева Божинова
 18. Цветанка Валентинова Тодорова
 19. Радина Христова Цветкова
 20. Мариана Георгиева Найденова
 21. Благовест Георгиев Чолаков
 22. Иван Димитров Андонов
 23. Валентин Николаев Славилов
 24. Борянка Петрова Иванова
 25. Илона Атанасова Кирилова
 26. Милена Димитрова Кушева
 27. Милена Кирилова Миланова
 28. Юлия Емилова Чаркаджиева
 29. Ивайло Крумов Петров
 30. Ива Красимирова Иванова
 31. Деян Василев Тодорински
 32. Юлияна Зафирова  Мършова
 33. Кристина Богданова Василева
 34. Ася Георгиева Радулова
 35. Габриела Василева Яначкова
 36. Моник Георгиева Стоицева

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 10.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 1 и 2 на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

Списък на документите за подготовка на кандидатите:

 • Закон за обществените поръчки
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам