Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“ (ПСР), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” (ПСРИО) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № 09-2974/09.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Никола Павлов Стоев
 2. Антонина Зиновиева Илиева
 3. Галина Николова Горанова
 4. Росинка Григорова Лазарова
 5. Мая Сашева Георгиева
 6. Любимка Георгиева Дамянова
 7. Йорданка Иванова Недялкова
 8. Стоил Николов Макенджиев
 9. Теменужка Иванова Петкова
 10. Роксана Димитрова Рангелова
 11. Росица Димитрова Даскалова
 12. Миглена Колева Аръшева
 13. Илиана Спасова Борисова
 14. Илка Асенова Кайджийска

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, ет. 7, зала 2. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Допуснатите кандидатите трябва да носят документ за самоличност.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Теодора Ангелова Стоева
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Васил Еленов Марков
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Ина Валериева Дикова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши
Йордан Александров Лазов
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Божидарка Илчева Иванова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Ради Кирилов МишайковОснование за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Мирослав Красимиров Митрев
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Доротея Иванова Луканова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Не са представени документи, които да удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Деница Георгиева Иванова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Атанас Боянов Христов
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг IV младши

Списък на документите и програмите, които кандидатите трябва да познават

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба  № 16 от 8 декември 2016 г. на министъра на образованието и науката за управлението на качеството в институциите
 • Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативни актове, приета с ПМС 301 от 14 ноември 2016 г.
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
 • Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам