Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2895 от 27.07.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Росица Милчева Амзова - Божкова
  2. Анелия Иванова Стоянова
  3. Анелия Любомирова Русакова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 08.09.2017 г., в 10:00 часа, за решаване на тест в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ІІ. Недопуска до конкурс:

Антон Йорданов Сотиров
Основание за недопускане:
чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители – подадените документи не удостоверяват съответствие с обявените изисквания – не е представен документ за придобита професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика или минимален ранг – V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам