Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по предучилищно образование”
в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,
Регионално управление на образованието – Враца

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-2737/13.07.2017г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидатии:

  1. Първолета Тодорова Манчева
  2. Таня Витанова Борисова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22.08.2017 г., в 10.00 часа, за решаване на тест в зала на  VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Недопуска до конкурс кандидатите:

Цено Харелинов Ценов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявените изисквания:
- минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или
- минимален ранг - V младши

Стела Валериева Митова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявените изисквания:
- минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или
- минимален ранг - V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам