Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”
в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,
Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-2734/13.07.2017 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Василка Иванова Петрова
  2. Вера Георгиева Влахова
  3. Анета Богомилова Стоянова
  4. Живка Иванова Юрукова
  5. Соня Георгиева Георгиева
  6. Людмила Николова Цикловска
  7. Мария Димитрова Гоцина
  8. Златка Спиридонова Манова
  9. Кирилка Стоянова Павлова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.08.2017 г., в 10.00 часа за решаване на тест в зала на ІV етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Недопуска до конкурс кандидата:

Мариана Иванова Темелкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявените изисквания:
- минимален професионален опит – една година учителски стаж или една година професионален опит в областта на организация на средното образование или
- минимален ранг - V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам