Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Плевен

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД09-2630/27.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Дилян Николаев Атанасов
  2. Добромир Ангелов Петков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.08.2017 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 01.08.2017 г. в 12.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 01.08.2017 г. от 12.10 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Недопуска до конкурс кандидата.

Иван Емилов Иванов        
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит – най-малко 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или минимален ранг – V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам