Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София – град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2543/14.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидатът - Светлана Димитрова Мирчева

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 17.07.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж.

Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам