Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-2514/08.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Иво Георгиев Иванов
  2. Милена Николова Маринова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 11.07.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 11.07.2017 г. 11.15 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Елена Петрова Петрова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит 1 година опит в областта на анализа и обработката на  информация или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

2. Николинка Николова Радушева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за:
- придобито висше образование от професионална област: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността, съгласно обявлението за конкурса - т. 1.2. Допълнителни изисквания.
- минимален професионален опит 1 година опит в областта на анализа и обработката на  информация или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам