Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” (ВО) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2521/09.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Румен Георгиев Станков
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06.07.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които началникът на отдел трябва да познава и използва:

  • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  • Закон за държавния служител
  • Закон за администрацията
  • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната      администрация
  • Закон за висше образование
  • Закон за развитие на академичния състав в Република България
  • Подзаконова нормативна база в сферата на висшето образование

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „началник на отдел” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“, дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката:: 

1.    Маргарита Стоянова Митева
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 5 години ръководен опит, придобит в държавната администрация или минимален ранг – II младши.

2.    Христина Василева Оцетова
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 5 години ръководен опит, придобит в държавната администрация или минимален ранг – II младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам