Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед № РД 09-2495/06.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Христина Василева Оцетова
2. Венета Милчева Вутова
3. Георги Евтимов Георгиев
4. Юлия Иванова Караиванова
5. Мирела Георгиева Петкова
6. Илия Костадинов Цветков
7. Диана Минчева Йорданова
8. Евгения Цветанова Борисова
9.  Дарина Стоянова Данаилова
10. Петър Миланов Марков
11. Христина Любенова Банева
12. Мария Христова Данкова 
13. Светослав Николаев Стефанов 
14. Весна Александрова Петрова
15. Габриела Цветанова Керемидчиева
16. Красимир Димитров Калудов
17. Маргарита Стоянова Митева
18. Даниела Емилова Ушатова
19. Златка Иванова Видина
20. Марияна Борисова Ковачка
21. Цветелина Пенчева Мекикова
22. Галина Йорданова Костова
23. Теодор Тодоров Цанев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.07.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков“ 2А.
Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе в същия ден.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите: 

1. Лилия Замфирова Манова

Основание за недопускане:
чл. 10 в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с управлението и контрола на европейски или донорски програми и/или опит в дейности, свързани с изпълнението и контрола на обществени поръчки и/или опит в изпълнението на проекти, финансирани по международни програми или минимален ранг –  III младши 

2. Радостина Христова Йосифова

Основание за недопускане:
чл. 10 в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с управлението и контрола на европейски или донорски програми и/или опит в дейности, свързани с изпълнението и контрола на обществени поръчки и/или опит в изпълнението на проекти, финансирани по международни програми или минимален ранг –  III младши

3. Сийка Стефанова Добрева

Основание за недопускане:
чл. 10 в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години, придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с управлението и контрола на европейски или донорски програми и/или опит в дейности, свързани с изпълнението и контрола на обществени поръчки и/или опит в изпълнението на проекти, финансирани по международни програми или минимален ранг –  III младши
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2495/06.06.2017 г.  на министъра на образованието и науката.

Списък на документите, които главният експерт трябва да познава и използва:

-    Закон за администрацията;
-    Закон за държавния служител (ЗДСл);
-    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
-    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
-    Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=20); 
-    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
-    Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;
-     Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
-    Закон за предучилищното и училищното образование;
-    Закон за обществените поръчки;
-    Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
-    Постановление № 189  от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам