Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността “ старши експерт по финансово осигуряване ”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2458/01.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елена Веселинова Палова
2. Никола Георгиев Димов
3. Нуртен Шабан Мехмед
4. Галя Стоянова Янева
5. Светла Георгиева Димитрова
6. Милена Петрова Христова - Донева
7. Даниела Георгиева Янкова
8. Марта Веселинова Николова
9. Татяна Пенева Кардашева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.07.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам