Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-2461/01.06.2017 г.  на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Спаска Бориславова Тонева
2.    Анна Петрова Петрова
3.    Мария Михайлова Христова - Кирилова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.07.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 04.07.2017 г. 12.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 04.07.2017 г. от 12.10 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите:

1. Любка Михалова Атанасова

Основание за недопускане:

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители
Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Педагогически науки“, специалности от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, специалност „Логопедия“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам