Съдържание

З А П О В Е Д
№ РД 09-2540/13.06.2017 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б;
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • минимален професионален опит – 5 години в областта на управлението и контрола на предучилищното и училищно образование и/или на управлението, контрола или изпълнението на европейски програми и проекти или
 • минимален ранг –ІІ младши;

1.2. Допълнителни изисквания:

 • Област, в която е придобито образованието от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: “Социални, стопански и правни науки”, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“;
 • Владеене на английски език, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво B 2 от европейската езикова рамка.

2. Начин на провеждане на подбора:
     - по документи;
     - събеседване.
3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 •  Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Сертификати и други документи по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 14.06.2017 г. до 26.06.2017 г. вкл.;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа;    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“ е да участва в разработването на стратегически и оперативни документи, допринасящи за изпълнение на политиката на МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Извършва анализи за потребностите на образователната система и в съответствие с тях предлага разработването на програми, финансирани със средствата на ОП НОИР, съгласно целите и приоритетите на политиките на министерството. Участва в подготовката и промяната на нормативната уредба, междуведомствените и вътрешноведомствените правила и процедури, свързани с работата на  ГД СФМОП в изпълнение на задачите й на Управляващ орган на ОП НОИР.

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1605.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.
8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам