Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2457/01.06.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Бургас.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година опит, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит или данъчни ревизии или
 • минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • професионално направление „Икономика“ в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения и работа със софтуерни програми и продукти

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 15.06.2017 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Гладстон” № 150 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт: 056/874964.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по финансово осигуряване“ е да анализира, координира, планира, организира и контролира дейностите по финансово осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на процеса на  личностното развитие на територията на областта за осъществяването на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. Подпомага изготвянето на обобщени счетоводни отчети за изпълнението на бюджета на държавните училища, центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, финансирани от МОН.  Участва при осъществяване на контролната дейност на РУО в държавните и общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития, астрономически обсерватории и планетариуми и специализирани обслужващи звена на територията на областта. Изготвя констативни протоколи, отговори, становища, доклади по извършени проверки, постъпили жалби, сигнали, запитвания на граждани, органи на местната и държавната власт, неправителствени организации и други по въпроси, свързани с финансовото осигурявани на дейността на държавните и общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития, астрономически обсерватории и планетариуми и специализирани обслужващи звена на територията на областта.

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 550 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам