Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати,
участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-2420 от 22.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до събеседване:

  1. Лилия Сотирова Тиркова
  2. Пенка Добрева Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 31.05.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност.

ІІ. Недопуска до събеседване:

1. Пламен Йосифов Георгиев
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 7 години опит в областта на изпълнението на дейности и процедури, свързани с: оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и/или осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата и учениците и/или организиране на информация и създаване и осигуряване на документи за институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

2. Мариана Петрова Владимирова
Основание за недопускане:
1. Представените документи не доказват наличие на съществуващо служебно правоотношение за посочената в заявлението на кандидата длъжност „главен секретар“ на Държавна агенция „Технически операции“, заемана по служебно правоотношение, по смисъла на Закона за държавния служител.
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 7 години опит в областта на изпълнението на дейности и процедури, свързани с: оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и/или осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата и учениците и/или организиране на информация и създаване и осигуряване на документи за институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

3. Петя Димитрова Йончева
Основание за недопускане:
1. Не е представен документ за придобита професионална квалификация „учител“.
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 7 години опит в областта на изпълнението на дейности и процедури, свързани с: оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и/или осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата и учениците и/или организиране на информация и създаване и осигуряване на документи за институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам