Съдържание

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-09-2231/19.04.2017г., на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Стоян Недялков Пенчев
 2. Румяна Валентинова Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.05.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерство на образованието и науката следният кандидат:

1. Славяна Орачева-Янкова
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не са представени документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на кандидата, съгласно изискването от Обявлението за конкурса за длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020