Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД СФМОП в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-2258/21.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура:

 1. Мила Кирилова Николова
 2. Кристияна Пламенова Царска
 3. Маргарита Светославова Даскалова
 4. Лора Кирилова Спасова
 5. Евелина Венциславова Пехливанова
 6. Паулина Петрова Петкова
 7. Михаела Димитрова Москова
 8. Адриана Тонева Иванова
 9. Вълчо Петров Мукленов
 10. Андриана Делчева Славова
 11. Мария Ангелова Грозданова
 12. Мартина Илиева Цекова
 13. Анита Жан Артюнова
 14. Зорница Яворова Климентова
 15. Станимира Георгиева Димитрова
 16. Венета Кирилова Паризова
 17. Йоанна Валентинова Цонева
 18. Ани Здравецова Стоянова
 19. Боряна Мариянова Методиева
 20. Марчело Евлогиев Евлогиев
 21. Васил Руменов Славчев
 22. Йорданка Михайлова Мелниклийска
 23. Даниела Иванова Тодорова
 24. Станимира Иванова Ганева
 25. Нели Бойкова Цекова
 26. Кристиян Огнянов Тодоров
 27. Красимира Михайлова Митева
 28. Ива Красимирова Иванова
 29. Теодора Пеева Ралинска
 30. Таня Георгиева Гичева
 31. Боряна Тодорова Веселинова
 32. Гергана Георгиева Милчева
 33. Соня Тонева Връбчева
 34. Йорданка Иванова Недялкова
 35. Христина Василева Оцетова
 36. Елица Стоянова Станкова
 37. Николай Георгиев Георгиев
 38. Петър Валентинов Петров
 39. Антоанета Живкова Георгиева
 40. Марина Венциславова Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 10.05.2017 г. от 09:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5, ет. 1. В същия ден ще се проведе интервюто с кандидатите, успешно издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на литература, която кандидатите могат да ползват при подготовката си:

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
 2. ОП НОИР 2014 – 2020
 3. Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета , наричан по-нататък „Регламент  № 966/2012“  или  Финансов регламент;
 4. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 ;
 5. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък  „Регламент (ЕС) № 1303/2013“ и  Регламент за общоприложимите разпоредби;
 6. Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета
 7. Регламент (ЕО) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
 8. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
 9. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 10. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1 6 0 от 1 юли 2016 година ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
 11. ПМС № 161 от 04.07. 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „водено от общностите местно развитие” за периода 2014-2020 г.
 12. ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
 13. ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период  2014 - 2020 г.
 14. Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (Рамката).
 15. Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01)
 16. СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА. Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (2014/C 249/01)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам