Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-2224/18.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I.  Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Мария Любенова Денизова
  2. Любомир Йорданов Димитров

Посочените кандидатите отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, ГД СФМОП.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на  26.04.2017 г., от 16.00 часа, в кабинет 7 в сградата  на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1.

II. Кандидатът Христина Йорданова Маринова не се допуска до събеседване, тъй като представените документи не удостоверяват изисквания професионален опит, което е условие за заемане на длъжността по смисъла на чл. 81а от Закона за държавния служител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам