Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-2224/18.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I.  Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Мария Любенова Денизова
  2. Любомир Йорданов Димитров

Посочените кандидатите отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, ГД СФМОП.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на  26.04.2017 г., от 16.00 часа, в кабинет 7 в сградата  на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1.

II. Кандидатът Христина Йорданова Маринова не се допуска до събеседване, тъй като представените документи не удостоверяват изисквания професионален опит, което е условие за заемане на длъжността по смисъла на чл. 81а от Закона за държавния служител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020