Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността “старши експерт по анализ на информацията”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1955/31.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Анелия Петрова Керенска
  2. Даринка Панайотова Неделчева
  3. Георги Николаев Василев  
  4. Пенка Колева Христова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.05.2017 г. в 10:40 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 03.05.2017 г. в 13:30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 03.05.2017 г. от 14:00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Недопуснати до конкурс кандидати:

1. Валентин Живков Жеков
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за:
- минимален професионален опит - 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или минимален ранг - V младши;
- придобито висше образование от професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“.

2. Христина Кирилова Лолева
Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за:
- минимален професионален опит - 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или минимален ранг - V младши;
- придобито висше образование от професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам