Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационна обслужване“, Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със № РД - 09 - 1953/31.03.2017 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Илияна Стефанова Дудаклиева
  2. Марина Стефанова Войнова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04.05.2017 г., в 10.00 часа, за решаване на тест в зала на ІV етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 04.05.2017 г. от 13.00 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на ІV етаж.

Интервюто ще се проведе на 04.05.2017 г. от 13.15 часа в зала на ІV етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Силвия Дичова Попадиина
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители:
1. Не е представен документ за наличие на минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или минимален ранг - V младши.
2. Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявените допълнителни изисквания за професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: „Математика“, „Информатика“, „Математика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Обществени комуникации и информационни науки“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам