Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Учебници и училищна документация” (УУД) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-2211/11.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

1.    Нина Георгиева Калоянова

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 25.04.2017 г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. В същия ден ще се проведе интервюто с кандидата, при успешно издържан тест. 
Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал.


Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:
•    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
•    Закон за държавния служител
•    Закон за администрацията
•    Закон за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове към него
•    Закон за професионалното обучение и образование и подзаконовите актове към него
•    Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката 
•    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
•    Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
•    Административнопроцесуален кодекс


Председател на конкурсната комисия
                                        

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам