Съдържание

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

Днес, 07.04.2017 г., комисия, назначена със Заповед № РД 09-1816/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл,  за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, проведе събеседване с Венцислав Маринов Маринов, който отговаря на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „главен експерт“. Кандидатът Радослав Вълков Вълков, който също е допуснат до събеседване, не се яви.

Резултатът от извършеното оценяване е следния:
Венцислав Маринов Маринов – 4,59

Съгласно т. 6 от Заповед № РД 09-1816/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката комисията прави предложение за сключване на писмено тристранно споразумение по чл. 81а от ЗДСл между Венцислав Маринов Маринов, министъра на образованието и науката и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам