Съдържание

З А П О В Е Д
№ РД09-2183 от 07.04.2017 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

 

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 
 • минимален професионален опит – 4 години професионален опит във финансова отчетност и контрол и работа по европейски проекти и програми или 
 • минимален ранг – ІІІ младши;

1.2. Допълнителни изисквания:

 • специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Администрация и управление“ или „Икономика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво В1 от европейската езикова рамка.

2. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи;
 • събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Сертификати и други документи по преценка на кандидата.

4. Срок и място за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 10.04.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Кратко описание на длъжността:

Главният експерт осъществява управленски проверки и верификация по отношение на финансовото изпълнение на договори/заповеди, финансирани по Оперативна програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР); спазва процедурите, гарантиращи изпълнението на ангажиментите на управляващия орган на ОП НОИР по отношение извършването на управленски проверки и верификация; участва в разработването, съгласуването и изготвянето на становища по проекти на закони, постановления, наредби, правилници и други актове, свързани с управлението на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС; разработва и предлага експертни оценки, анализи и решения по въпроси, свързани с изпълнението на проекти и програми, финансирани от ЕС. 

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1505.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“. 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам