Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „началник на отдел“
отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“
Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1745/02.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Илия Николов  Петков
  2. Елка Викторова Георгиева
  3. Зорница Яворова Климентова
  4. Ангел Борисов Донкин
  5. Милотин Борисов Крачунов
  6. Емил Евгениев Цанков

Допуснатите кандидати трябва да се явят  на 07.04.2017 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.04.2017 г. в 12.15 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.04.2017 г. от 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Танислава Бориславова Гергова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на:  минимален професионален опит 4 години  в областта на образованието, както и професионална квалификация – „учител“ в областта на педагогически, хуманитарни, технически, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика или минимален ІII младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам