Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-87/17.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“ (УУД), Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
  • минимален професионален опит – минимален професионален опит 4 години в областта на образованието или в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит, свързан с областите на дейност за длъжността или минимален ранг III младши  

1.2. Други изисквания:

  • области на висшето образование: „Педагогически науки” – всички професионални направления; „Социални, стопански и правни науки“ - професионални направления „Право“, „Администрация и управление“, „Хуманитарни науки“ -  Филология, История и археология, Философия, „Природни науки, математика и информатика“ – математика, информатика и компютърни науки от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  •  компютърна грамотност и работа с MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: диплома и/или сертификат за компютърни умения, други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 02.02.2017 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в дирекция УУД, е да участва в реализирането на държавната политика относно оценяването и одобряването на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и осигуряването на децата и учениците с познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездното ползване.

Областите на дейност са: 1. Дейности, свързани с анализиране и актуализиране на нормативни актове, отнасящи се до познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.  2. Дейности по организиране на оценяването и одобряването на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. 3. Дейности по осигуряването на децата и учениците с познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездното ползване. 4. Консултиране по прилагането и изпълнение на държавните образователни стандарти и нормативните актове, отнасящи се до познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността до 1330.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам