Съдържание

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия определена със Заповед № РД09-1770/04.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Мариана Златева Стаменова
 2. Цанка Пенкова Мехмедова
 3. Светла Пролетцинова Иванова
 4. Анета Стоянова Станкова
 5. Константин Димитров Димитров
 6. Диляна Симеонова Арабаджиева
 7. Вяра Илиева Шиклова
 8. Марияна Грозданова Стоева
 9. Мария Кръстева Брадистилова - Стойчева
 10. Галя Иванова Павлова
 11. Георги Красимиров Илиев
 12. Ирина Методиева Нешева - Гининска
 13. Мая Стоянова Лулчева
 14. Георги Емилов Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 08.12.2016 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 2 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Кодекс на труда
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
 • НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
 • НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
 • НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
 • НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
 • НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
 • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

ІІ. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Име, презиме и фамилия    Основание за недопускане
1. Султанка Александрова Лозанова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг

2. Тони Иванов Николов
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг

3. Иван Николов Попов
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг
4. Диана Иванова Димитрова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за  придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

5. Ива Василева Божкова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг

6. Радослава Николова Лалова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг

7. Христина Иванова Йонова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 2 години опит в областите на дейности, свързани с разработване на документи, анализиране и прилагане на решения в областта на управление на човешките ресурси; назначаването и заплащането на персонала и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или IV младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам