Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1570/13.10.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

    - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

    - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

    - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика

    - минимален професионален опит – най-малко една година учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

   - добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

    - тест

    - интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

 - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 - Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

 - Копие от документ за придобитa професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки, математика и информатика

 - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Място и срок за подаване на документи:

  - Краен срок – 11.11.2016 г. вкл.

  - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 10, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 068/60-38-08.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Ловеч и електронните страници на РУО – Ловеч и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика.

Областите на дейност са свързани с планиране и анализиране работата на директорите като орган за управление на образователните институции на територията на областта; организиране, координиране и консултиране на квалификационната дейност с директора на образователните институции като орган за управление; участва в дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските училища в областта; участва в дейностите по организиране и координиране на насочването на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; участва в дейностите, свързани с организирането на външното оценяване и на държавните зрелостни изпити в училищата на територията на областта; участва при осъществяване на контролната дейност на организацията на работата и спазването на държавните образователни стандарти от образователните институции.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1225.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам