Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1711/27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ (ПОО), Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 3
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 3Б
  • минимална образователно-квалификационна степен - „магистър“
  • минимален професионален опит – 7 години опит, свързан с разработване и изпълнениe на политики в областта на професионалното образование и обучение или минимален ранг V старши.

1.2. Други изисквания:

  • Области на висшето образование„Педагогически науки” – всички професионални направления;  “Хуманитарни науки“ – професионални направления „Филология“, „История и археология“, „Социални, стопански и правни науки“ – професионални направления „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“; „Технически науки“ – всички професионални направления, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – всички професионални направления.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

За длъжността се изисква професионална квалификация „учител“; владеене на един от основните езици, които се ползват в ЕС – английски, френски и немски, ниво на владеене минимум В2 от европейската езикова рамка; компютърна грамотност и работа с МS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионална квалификация „учител“; владеене на един от основните езици, които се ползват в ЕС – английски, френски и немски, ниво на владеене минимум В2 от европейската езикова рамка
4.6. Други документи: сертификат за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 10.11.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „директор на дирекция“, дирекция ПОО:
1. Планира, организира, контролира и координира изпълнението на основните функции и специфичните дейности на дирекцията при провеждането на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, на кариерното ориентиране и на продължаващото обучение; в т.ч. организира и осъществява контрол на дейностите по приемането, внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и за разработването и внедряването на типовите учебни планове, на учебните програми по учебните предмети от професионалната подготовка и на националните изпитни програми и единни критерии за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.
2. Планира, организира, контролира, координира и методически подпомага дейностите в областта на кариерното ориентиране, на ученето през целия живот и на валидирането на неформалното обучение и информалното учене в областта на професионалната подготовка в училищното образование и в продължаващото професионално обучение.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността - 2100.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам