Съдържание

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА
град София  1000,  бул. „Княз Дондуков”  №  2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова  

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Република Молдова, за учебната 2016/2017 година

Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

  • Да са български граждани;
  • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
  • През последните три години да са действащи преподаватели на трудов договор в български висши или средни училища на територията на Р България;
  • С предимство се ползват кандидатите с научна степен;
  • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 12 август 2016 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:
    1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
    2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали от интернет страницата на Министерство на образованието и науката;
    3. Копие от трудова книжка;
    4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
    5. Копие от диплома за висше образование;
    6. Подробна автобиография;
    7. Актуална снимка;
    8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 часа до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването.

Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020